Záväzná prihláška - AQUA PRENATAL


Meno a Priezvisko
Telefonický kontakt
E-mail
Poznámka

Údaje obsiahnuté v tomto formulári slúžia len pre potreby zaradenia do kurzu a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Čestné prehlásenie

Čestne prehlasujem, že som bol oboznámený s právami a povinnosťami účastníka kurzu, hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami, rozumel som im a zaväzujem sa ich dodržiavať – prehlasujem, že som si prečítal prevádzkový poriadok zverejnený na webe prevádzkovateľa.