Záväzná prihláška


  Meno a Priezvisko dieťaťa
  Dátum narodenia
  Meno a Priezvisko rodiča
  Adresa trvalého bydliska
  Telefonický kontakt
  E-mail
  Poznámka

  Údaje obsiahnuté v tomto formulári slúžia len pre potreby zaradenia do kurzu a nebudú poskytnuté tretím osobám.

  Čestné prehlásenie

  Odoslaním tohto formulára čestne prehlasujem, že nie som si vedomý žiadnej prekážky z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa, ktorá by bránila navštevovať kurz plávania dojčiat a batoliat plaveckej školy MARINE SWIM ACADEMY, a zaväzujem sa chodiť do kurzu s dieťaťom len v dobrom zdravotnom stave! Neprejavuje známky akútneho ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, prišli počas 7 dní do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo osobou podozrivou z nákazy prenosným ochorením (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
  Som si vedomý/á/ právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý/á/, že by som sa dopustil/a/ priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z.. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov." Som si vedomý(á), že v prípade nepravdivého vyhlásenia bude naše dieťa nútené predčasne ukončiť kurz plávania a to bez nároku na vrátenie kurzovného.
  Tiež čestne prehlasujem, že som bol oboznámený s právami a povinnosťami účastníka kurzu, hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami, rozumel som im a zaväzujem sa ich dodržiavať – prehlasujem, že som si prečítal prevádzkový poriadok zverejnený na webe prevádzkovateľa.