Záväzná prihláška


  TURNUS
  1. turnus 18. 2. - 22 . 2. 2019

  ÚDAJE O DIEŤATI

  Meno a Priezvisko dieťaťa
  Adresa trvalého bydliska
  Dátum narodenia
  Štátna príslušnosť

  ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI

  Meno a Priezvisko
  Adresa trvalého bydliska
  Telefonický kontakt
  E-mail

  ÚDAJE O ZDRAVOTNOM STAVE

  Uveďte, prosím, všetky chronické choroby a alergie, ktorými dieťa trpí a zoznam liekov, ktoré užíva (za pravidelné užitie lieku organizátor tábora nezodpovedá)
  Iné zdravotné obmedzenia
  PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI UČASTNÍKA

  Čestne prehlasujem, že môj syn / dcéra neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nebolo nenariadené karanténne opatrenie (karanténa, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Je zdravotne spôsobilý/á pre pobyt v detskom tábore. Nie je mi známe, že by moje dieťa, zákonný zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. zápal mozgových blán, angína, hnačkové ochorenie, vírusový zápal pečene, horúčkové ochorenie a pod.).

  Som si vedomý/á právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia. Taktiež som si vedomý/á, že by som sa dopustil/a priestupku podľa § 29 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

  SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

  V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním všetkých uvedeným osobných údajov.

  SÚHLAS S PODMIENKAMI TÁBORA

  Zaškrtnutím súhlasíte so záväznými všeobecnými obchodnými podmienkami účasti v letnom tábore ACTIVITY CAMP - zážitkový detský tábor.


   

  ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ÚČASTI V TÁBORE:

  1. Nástup do tábor je v hoteli International++++,Golf resort Black Stork vo Veľkej Lomnici, denne od 7.45 - 8:30 hod. a vyzdvihnutie deti je v čase od 15:30 - 16:00 hod. Každý rodič je oboznámený s denným programom.
  2. Pre deti je zabezpečená strava :desiata, teplý obed, olovrant a celodenný pitný režim.
  3. Deti absolvujú počas tábora rôzne športové a vzdelávacie aktivity, preto odporúčame zabaliť veci na plávanie, náhradné tričko, pršiplášť a vhodnú obuv na výlety.
  3. Dieťa je povinné dodržiavať táborový poriadok, režim dňa, pokyny vedúcich tábora a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora. Dieťa je povinné zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov tábora.
  4. Odporúča sa, aby si dieťa do tábora nebralo mobilný telefón alebo inú drahú elektroniku, fotoaparát, prípadne iné cennosti (šperky, hodinky). Nezodpovedáme za prípadné poškodenie alebo stratu vecí dieťaťa.