Vyhlásenie Marine Swim Academy k ochrane osobných údajov

Vážení zákazníci,

Denisa Pavelka Marine Swim Academy, so sídlom Štefánikova 4882/10B, 058 01 Poprad, IČO: 52 282 023, DIČ : 21 20 96 22 72, zhromažďuje a používa Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby spracúvame v rozsahu: meno a priezvisko, adresa a tel. kontakt a tieto slúžia výlučne na účel nášho oprávneného záujmu pre spracovanie evidencie klientov resp. k reklamácii služieb.

Naši zamestnanci a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú, sú povinné zabezpečiť a vykonať ochranu Vašich osobných údajov podľa platných právnych predpisov.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše osobné údaje na marketingové účely tretím stranám.

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov.

V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

Pre uplatnenie svojich práv nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@plavaniesdetmi.sk

Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Marine Swim Academy potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov.

 

V Poprade 25.05.2018

S úctou

Denisa Pavelka
Marine Swim Academy