1. Podmienky účasti na kurze:

  Poskytovateľom kurzu je MARINE SWIM ACADEMY , IČO : 52 282 023, DIČ : 21 20 96 22 72, prevádzka hotel International , Tatranská 754 ,059 52 Veľká Lomnica
  Lekcie sa môže zúčastniť iba dieťa riadne prihlásené na základe podpísanej a vyplnenej prihlášky (vypísaná elektronicky alebo osobne ) a následným zaplatením kurzu prevodom, prípadne vkladom na účet. IBAN: SK74 0900 0000 0051 5615 5503
  Vyplnením prihlášky a podpísaním čestného prehlásenia objednávateľ súhlasí s prevádzkovým poriadkom, s právami a povinnosťami účastníka kurzu, hygienickými a bezpečnostnými a organizačnými pravidlami baby klubu Marine Swim Academy.
  Ak je objednávateľ v omeškaní s platbou viac ako 7 dní od začiatku kurzu, má poskytovateľ kurzu nárok obsadiť jeho miesto ďalším záujemcom. Účastník kurzu je povinný okamžite informovať poskytovateľa kurzu v prípade zistenia závažného ochorenia, ktoré by mohlo ohroziť zdravie jeho dieťaťa a ostatných účastníkov kurzu. Ak sa objednávateľ odhlási počas kurzu, nemá nárok na vrátenie sumy za neodplávané výukové hodiny.
  V prípade, že objednávateľ sa už jedného kurzu zúčastnil a má záujem zúčastniť sa ďalšieho kurzu, nemusí sa opätovne prihlasovať formou prihlášky. Potvrdením účasti na ďalšom kurze sa objednávateľ záväzne prihlasuje na ďalší kurz a je povinný zaplatiť stanovenú cenu kurzu.
  Prideľovanie miest do kurzov je výhradne v kompetencii poskytovateľa kurzu. V prípade, že poskytovateľ kurzu nezaradí objednávateľa v danom mesiaci, má objednávateľ nárok na vrátenie celej zaplatenej sumy, prípadne môže byť zaradený v neskoršom termíne. Objednávateľ je povinný pred začiatkom kurzu zaplatiť stanovenú cenu kurzu. V prípade, že objednávateľ zaplatí kurz a rozhodne sa kurzu nezúčastniť, bude mu vrátená zaplatená cena s odrátaním príslušného storno poplatku.
  Storno poplatky pri odhlásení z kurzu
  1-3 dni pred začiatkom kurzu 50% z ceny kurzu
  V deň začiatku kurzu, prípadne bez ohlásenia alebo počas kurzu 100% z ceny kurzu.
  O možnostiach náhrady budú účastníci kurzu informovaný e-mailom alebo telefonicky alebo osobne. V prípade, že sa účastník kurzu zahlási na náhradnú výukovú hodinu a nezúčastni sa jej, nemá nárok na jej opätovné nahradenie. V cene kurzu je zahrnutých 8 výukových lekcií, možnosť nahradiť si 2 riadne ospravedlnené lekcie. Ospravedlnené lekcie je potrebné si nahradiť do 1.mesiaca od ukončenia kurzu, v ktorom boli lekcie vymeškané. Tieto ospravedlnené lekcie je možné si nahradiť v prípade prihlásenia a účasti na ďalšom po sebe nadväzujúcom kurze hradenom v plnej cene kurzu. Neúčasť na lekcii je potrebné nahlásiť deň vopred do 19 hod., v nutnom prípade do 8 hod. v deň lekcie ( SMS na číslo 0902 171 848 alebo e- mail na info@plavaniesdetmi.sk), ak si chce účastník kurzu uplatniť nárok na náhradu tejto lekcie. Ak neúčasť na lekcii nebude riadne odhlasená najneskôr do 8 hod .v deň lekcie, nebude možné si takúto lekciu nahradiť. Účastník kurzu je povinný okamžite informovať poskytovateľa kurzu v prípade zistenia závažného ochorenia, ktoré by mohlo ohroziť zdravie jeho dieťaťa prípadne deti ostatných účastníkov kurzu!Za dieťa je v priestoroch klubu zodpovedný rodič. Počas kurzu za dieťa zodpovedá dospelá osoba, ktorá s ním pláva.Prihlásením sa do kurzu dáva objednávateľ povolenie na fotografovanie a natáčanie seba a svojho dieťaťa na video a na použitie týchto fotografií a videí poskytovateľom kurzu na propagačné účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Účastník kurzu, môže tieto fotografie použiť ľubovoľným spôsobom okrem propagovania konkurenčných firiem baby plávania. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby poskytovateľ kurzu spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v prihláške a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Poskytovateľ kurzu sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi záujemcu o kurz zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemca o kurz udeľuje poskytovateľovi kurzu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže záujemca o kurz, prípadne účastník kurzu odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia takéhoto odvolania.

 2. Všeobecné zásady – cena kurzu 98 eur.

  – kurz trvá 4 týždne, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií 2 x do týždňa, každý utorok a štvrtok
  – dĺžka 1 lekcie je 80 minút ( 15 min. príprava na lekciu, 30 min. výučba v bazéne,
  10 min. vírivka , 25 min. relax, prezlečenie, kŕmenie a pod.
  – lekcia v bazéne je rozdelená na 3 časti: rozplávanie, hlavná časť a vyplávanie
  – frekvencia lekcií (kvôli krátkodobej pamäti detí do jedného roka)
  odporúčame dvakrát týždenne,
  – na plávanie prichádzajte 15 minút pred zahájením lekcie,– RODIČIA SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA! (deti sa nesmú pohybovať samé, dieťa nikdy nenechávame bez dozoru ! V prípade potreby sa vzdialiť využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa. Prevádzkovateľ klubu nemá zodpovednosť za úrazy a nehody spôsobené nedbanlivosťou rodiča, resp. povereného sprievodu !
  – do bazéna vstupujte až na pokyn inštruktorky, vždy 1 rodič k 1 dieťaťu
  – v šatni prosím zanechajte po sebe poriadok!
  – videozáznam alebo fotenie je povolené len na súkromné účely
  – kočíky sa odkladajú na vyhradené miesto
  – za odložené veci neručíme, vo vlastnom záujme si svoje veci, vrátane obuvi, riadne zamykajte do skriniek

 3. Hygienické zásady

  – veľmi dôležitá je osobná hygiena bezprostredne pred vstupom do bazéna,
  tým čistejšia je voda, v ktorej sa kúpu Vy a Vaše deti. Samozrejme, že osobná hygiena platí aj pre deti.
  -rodič sprchuje dieťaťu celé telo a to pred každým vstupom do bazéna.
  -rodič je povinný si pred vstupom do bazéna umyť celé telo mydlom (bez plaviek)
  – po použití WC je potrebné vždy sa znova dôkladne osprchovať (bez plaviek, s mydlom)
  – kúpanie detí je povolené len s použitím jednorazovej plienky na plávanie alebo plaviek s výplňou a gumičkou okolo nožičiek, avšak starším deťom, ktoré už majú vytvorený vyprázdňovací reflex, je povolený vstup s použitím detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.-rodič preberá všetku zodpovednosť za svoje dieťa počas celého kurzu ( v bazéne, v sprchách- regulácie vody, klzká podlaha)
  -rodič vstupuje do bazéna až na pokyn inštruktorky a je povinný rešpektovať jej pokyny v záujme bezpečnosti– deti idú do bazéna v doprovode len jedného rodiča alebo poverenej osoby– vlastné hračky sa nesmú brať do bazéna. Hračky ako i pomôcky do bazéna sú denne dezinfikované

  – na lekciu je možné prísť aj s doprovodom, ktorý musí použiť vhodnú čistú obuv do mokrého prostredia

  – po kúpaní plienku a plavky nikdy nevyzliekajte priamo v bazéne, ani pri bazéne- nežmýkajte ich do bazénovej vody !!
  – použité jednorázové plienky sa vhadzujú do na to určeného koša.
  -počas kurzov je zvýšené riziko pošmyknutia , poskytovateľ kurzu odporúča účastníkom, aby nosili protišmykové prezúvky